ALLMÄNNA VILLKOR

BakgrundOUTFITTERY GmbH (hädanefter kallad "OUTFITTERY") bedriver en hemsida under adressen outfittery.se, där utvalda outfits för män finns presenterade. Kunden kan registrera sig online och ange sina storlekar, prispreferenser samt önskemål om stil, relaterade till mode, kläder och livsstil. Vid registrering ger kunden sitt samtycke till OUTFITTERY att göra ett urval av kläder baserade på kundens angivna uppgifter, samt att skicka dessa plagg till kundens angivna adress. Mer ingående information om avtalet samt den lagstadgade ångerrätten finns angivet i punkt 4 och 5. För användning av webbplatsen www.outfittery.se och de avtal som ingås via denna webbplats är följande villkor gällande: 

1.1. Uteslutande dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) skall tillämpas för all försäljning, leverans och användning av eller genom OUTFITTERYs tjänster och produkter som erbjuds på domänen ”www.outfittery.se”, dess underdomäner, OUTFITTERYs smartphone App (”App”), och på alla andra OUTFITTERY-webbplatser som är tillgängliga för svenska Kunder. Avvikande eller motstridiga villkor mellan OUTFITTERY och Kunden skall inte tillämpas.

 

1.2. Följande allmänna villkor gäller för användning av webbplatsen outfittery.se och för avtal som ingåtts via outfittery.se samt användningen av alla tjänster anslutna till Outfitterys klubb för medlemmar. 

Innan registrering av användarkonto på hemsidan och beställning av produkter eller användning av tjänster skall Kunden noga läst igenom och försäkrat sig om att ha förstått dessa Allmänna villkor. OUTFITTERY rekommenderar att Kunden, i samband med registrering av ett användarkonto skriver ut en papperskopia av dessa Allmänna Villkor för framtida hänvisning.

 

1.3. Vid försäljning till Kund tillämpar OUTFITTERY de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 

1.4. Med ”Tjänsten” förstås i dessa Allmänna Villkor dels de online-tjänster som OUTFITTERY tillhandahåller genom sina domäner och underdomäner, dels de utvärderingar som OUTFITTERY genomför av Kundens stil och modepreferenser och eventuella konsultationer med Kunden genom epost, brev eller telefon för att därefter välja ut lämpliga Produkter.

 

1.5. Med ”Produkter” förstås i dessa Allmänna Villkor de modeprodukter (inklusive kläder, skor och accessoarer) som OUTFITTERY väljer ut ur sitt eller tredjeparts modeproduktsortiment för leverans till Kund.

 

1.6. Med ”Avtal(et)” förstås i dessa Allmänna Villkor överenskommelsen mellan OUTFITTERY och Kunden för genomförandet av Tjänsten samt försäljning och leverans av Produkter till Kunden. Avtalet består av: (i) beskrivning och specifika villkor för Tjänsten och Produkter, såsom priser och prisvillkor, vilka OUTFITTERY gör tillgängliga för Kunden genom sin hemsida och App, samt i samband med beställningen; (ii) dessa Allmänna Villkor; (iii) bestämmelser som finns i andra handlingar som hänvisas till i dessa Allmänna Villkor. Vid motstridigheter mellan ovanstående handlingar gäller punkten (i) i första hand, punkten (ii) i andra hand och punkten (iii) i tredje hand. 

2.1. Den version av villkoren som gäller för Kundens beställning är den version som finns tillgänglig på www.outfittery.se vid den tidpunkt då Kunden gör sin beställning. OUTFITTERY förbehåller sig däremot rätten att när som helst göra ändringar i Allmänna Villkoren. Kunden kommer att informeras om eventuella ändringar av Allmänna Villkoren via e-post.

 

2.2. Senast 6 veckor efter det att Kund informerats om eventuella ändringar av Allmänna Villkor börjar de nya Allmänna Villkoren gälla mellan OUTFITTERY och Kund, såvida Kunden inte inom denna tid skriftligen invänt mot ändringen. Information om eventuella ändringar av de Allmänna Villkoren meddelas per den epost som Kunden angav vid registrering av ett användarkonto hos OUTFITTERY.

3.1. Kund behöver ett användarkonto för att kunna utnyttja Tjänster och köpa utvalda Produkter som OUTFITTERY erbjuder på www.outfittery.se. Som Kund hos OUTFITTERY får Kunden ha högst ett (1) användarkonto registrerat på www.outfittery.se.

 

3.2. Kunden är förpliktad att behandla sina personliga inloggningsuppgifter till användarkontot konfidentiellt och inte göra dessa tillgängliga för obehörig tredje man.

 

3.3. Om Kunden registrerar flera användarkonton äger OUTFITTERY och/eller dess webbadministratör rätt att radera ett eller flera av dessa användarkonton. Dessutom kan OUTFITTERY vägra Kunder som inte följer dessa Allmänna villkor rätten att använda Kundens registrerade användarkonto.

 

3.4. Genom att registrera ett användarkonto eller genom att göra en beställning på www.outfittery.se eller Appen, intygar Kunden att denne är bosatt i Sverige och inte står under förmyndarskap.
 

3.5. Registrering av ett användarkonto hos OUTFITTERY är kostnadsfritt. Genom att bekräfta registreringen av ett användarkonto förbinder sig Kunden att följa Avtalet och dessa Allmänna Villkor som gäller vid registreringstiden av användarkontot. Kunden förbinder sig att efterleva OUTFITTERYs instruktioner och särskilda riktlinjer samt policyn för användarkontot. Kunden skall uppge sitt fullständiga namn, sin adress samt e-postadress. OUTFITTERY är berättigat att avge meddelanden till Kunden genom e-postmeddelande till uppgiven e-postadress, såvida lag eller överenskommelse inte föreskriver en strängare form.

 

3.6. OUTFITTERY förbehåller sig rätten att förena användarkontot med vissa särskilda användarvillkor såsom beställningsgräns utifrån Kundens kreditförmåga. OUTFITTERY förbehåller sig rätten att i samband med att Kunden registrerar ett användarkonto göra en kreditprövning enligt punkten 8.2 nedan.

 

3.7. Om det av kreditprövningen framgår att Kunden inte kan antas fullgöra sina åtaganden gentemot OUTFITTERY, har OUTFITTERY rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Istället för att säga upp Avtalet får OUTFITTERY begära att Kunden ställer fullgod säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter gentemot OUTFITTERY. Om Kunden motsätter sig att ställa sådan säkerhet äger OUTFITTERY säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

 

3.8. OUTFITTERY är aldrig skyldig att ingå avtal med Kund. Har Avtal av någon anledning ingåtts utan att det föreligger möjligheter för OUTFITTERY att leverera utvalda Produkter eller Tjänsten till Kunden (t.ex. då Kunden inte har lämnat fullständig information om stil eller modepreferenser), skall OUTFITTERY utan dröjsmål meddela Kunden detta och säga upp Avtalet. Kunden har dock inte rätt till någon ersättning för eventuella kostnader om en sådan situation uppstår.

 

3.9. Alla uppgifter som Kunden uppger vid registrering av ett användarkonto skall vara korrekta och aktuella. Kunden ansvarar för samtliga personuppgifter som denne lämnar till OUTFITTERY.

 

3.10. Till undvikande av onödiga administrativa åtgärder och kostnader för såväl Kunden som OUTFITTERY skall Kunden utan dröjsmål skriftligen meddela OUTFITTERY samtliga ändringar av användarkontouppgifter som Kunden lämnat efter registreringen av användarkontot, särskilt information om Kundens namn, adress och epost.

 

3.11. De personliga uppgifterna som sparats vid registreringen av användarkontot, sparas av OUTFITTERY för att Kunden vid varje tidpunkt skall kunna logga in med sina inloggningsuppgifter. Behandlingen av personuppgifter, samt övriga sekretessfrågor, regleras i Sekretess- och personuppgiftspolicyn.
 

3.12 Om kund vid ansökan om användarkonto anger betalningsmetoden faktura, inte kreditkortsbetalning, genomgås sedvanlig kreditprövning av Kund. OUTFITTERY förbehåller sig rätten att begränsa kreditbeloppet eller avslå ansökan.

4.1. OUTFITTERY är inte skyldiga att acceptera alla registreringar av användarkonto eller beställningar av Tjänsten även om det görs av tidigare registrerade Kunder. Närvaro av webbplatsen och utställningar av Produkter på OUTFITTERYs hemsida eller App utgör inget bindande anbud från OUTFITTERY.

 

4.2. Uppgifter som Kunden anger i samband med registreringen av användarkontot kan kompetteras efter en modekonsultation med en av OUTFITTERYs modeexperter och stylister. En sådan modekonsultation sker efter förfrågan från Kunden, antingen genom ett skriftligt meddelande (e-post, brev, SMS eller online enkät) eller per telefon.

 

4.3. Genom att registrera ett användarkonto befullmäktigar Kunden OUTFITTERY att, efter Kundens beställning, utifrån de uppgifter som Kunden har registrerat hos OUTFITTERY välja ut Produkter som OUTFITTERY bedömer stämma överens med Kundens stil och modepreferenser, samt till ett värde som motsvarar det av Kunden angivna maxbelopp för beställning. Detta förslag av utvalda Produkter meddelas till Kunden tillsammans med relevant information om valda Produkter och priser för respektive Produkt. Samtliga angivna priser är slutgiltiga för respektive Produkt och för den specifika beställningen. Priser anges alltid inklusive mervärdeskatt om inget annat anges. Det maximala värdet per beställning får uppgå till ett värde av högst 15 000 kronor inklusive mervärdesskatt.

 

4.4. När Kunden har godkänt och accepterat att bli tillskickad Produkter från OUTFITTERY, skickar OUTFITTERY en orderbekräftelse till Kundens angivna epost för att bekräfta köpet. Kunden anses därmed ha ingått ett avtal om köp av beställda Produkter. Om OUTFITTERY av någon anledning inte kan skicka Kunden beställningen, kommer OUTFITTERY att informera Kunden om detta snarast möjligt. Om OUTFITTERY redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer det aktuella beloppet att återbetalas till Kunden enligt punkten 5.4 nedan.

 

4.5. Efter det att Kunden godkänt och accepterat samtliga eller delar av de utvalda Produkterna tillser OUTFITTERY att de beställda och godkända Produkterna levereras till Kundens senast angivna och registrerade adress. Kunden svarar för all information som Kunden uppger till OUTFITTERY i samband med beställning av Tjänster och Produkter, exempelvis uppgifter om leveransadress och leveransmottagare, är fullständiga och korrekta. OUTFITTERY svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till OUTFITTERY. Kunden skall stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen.

 

4.6. OUTFITTERY strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa Produkters egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du kan komma att se på OUTFITTERYs domäner är dock beroende av bland annat Kundens datorskärm, och OUTFITTERY kan inte garantera att Kundens dator visuellt kan återge färger eller andra vissuella element i bilder på ett korrekt sätt.

5.1. OUTFITTERYs priser och avgifter som meddelas Kunden enligt punkten 4.3 är inklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges.

 

5.2. OUTFITTERY står för kostnaden för leveranser till mottagare i Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Sverige, Danmark eller Liechtenstein. OUTFITTERY använder sig primärt av fraktföretaget Postnord eller någon samarbetspartner till denne, men OUTFITTERY förebehåller sig rätten att även använda sig av andra lämpliga fraktbolag. Leveranstider är beroende av OUTFITTERYs fraktföretag, men i regel sker leverans inom 10 arbetsdagar (helgdagar är inte inräknade). Kontakta OUTFITTERY för att få mer information om beräknad leveranstid till Kunder i Sverige. Om leveranstiden skulle överskrida 30 dagar har Kunden rätt att häva köpet.

 

5.3. Om leveransförsening uppstår meddelar OUTFITTERY Kunden i den mån OUTFITTERY får information från anlitat fraktbolag. Kunden har alltid rätt att reklamera sitt köp av beställda Produkter enligt gällande konsumentlagstiftning om Produkten inte erhållits inom eventuellt utlovad leveranstid. Reklamation av köp skall ske skriftligen till OUTFITTERY enligt förfarandet i punkten 6.3. Kunden är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som OUTFITTERY åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans skall Kunden bereda OUTFITTERY skälig tid att fullgöra köpet. Med beaktande av vid var tid gällande konsumentlagstiftning, kan Kunden vid avbeställning komma att krävas på ersättning för kostnader och förlust i övrigt som uppstått innan avbeställningen gjordes (t.ex. fraktkostnader), och OUTFITTERY kan därvid komma att räkna av sådan kostnad eller förlust från betalning som Kunden har gjort till OUTFITTERY eller fakturera Kunden för sådana kostnader i efterskott.

 

5.4. OUTFITTERY står för transportrisken, d.v.s. risken för att en Produkt skadas eller kommer bort under transporten, fram till och att med Kunden tar emot Produkten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten skall Kunden snarast vända sig till OUTFITTERY. Kunden står för risken vid eventuella returer och samtliga returer skall ske enligt instruktion från OUTFITTTERY.

 

5.5.Kunden måste anmäla eventuella transportskador till OUTFITTERY snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador skall anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sett omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Kunden får inte använda den skadade Produkten och Kunden måste behålla Produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

6.1. Kundens ångerrätt regleras enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och gällande praxis. Kunden har 14 kalenderdagars ångerrätt på beställd Produkt. Ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot beställda Produkter. Om Produkterna levereras genom olika delleveranser, räknas ångerfristen från mottagandet av den sista delleveransen.

 

6.2. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att om Produkten returneras i försämrat skick har OUTFITTERY rätt att göra en nedskrivning av köpebeloppet till skäligt marknadsvärde. Detta innebär att Produkterna inte får ha skadats, nedsmutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova Produkten) samt att lappar och etiketter är intakta.

 

6.3. Kund som ångrar sitt köp av beställd Produkt skall meddela OUTFITTERY detta skriftligen, helst genom att använda det webbformulär eller den elektroniska meddelandefunktion som finns tillgängligt på OUTFITTERYs webbplats. Kunden kan alltid skriftligen meddela OUTFITTERYs kundservice genom:

 

  1. Brev: Outfittery GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin, Tyskland

  2. Telefon: +46 (0)8 4468 3889, eller

  3. E-post: service@outfittery.se.

 

Oavsett vilket av ovannämnda sätt Kunden använder, måste det skriftliga meddelandet vara OUTFITTERY tillhanda inom den ångerfrist som anges i punkten 6.1 ovan.

 

6.4. Vid fall där Kunden vill returnera en eller flera beställda Produkter skall Kunden använda sig av det returformulär som medföljer i ursrpungspaketet. Skulle Kunden sakna denna returetikett kan Kunden begära ett sådant returformulär genom att antingen kontakta OUTFITTERY på följande telefonnummer: +46 (0)8 4468 3889, eller skriftligen begära ett returformulär per e-post.

 

6.5. Kunden skall vid retur använda sig av sedvanliga fraktsätt eller av OUTFITTERY anvisat fraktsätt. OUTFITTERY står normalt för kostnaden för att returnera ångrad Produkt. Kunden är däremot införstådd i att om valt fraktsätt orsakar oskäliga kostnader för OUTFITTERY, kan Kunden komma att bli ersättningsskyldig för dessa extrakostnader.

 

6.6. OUTFITTERY återbetalar erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter att besked om ångerrätt lämnats, eller senast inom 7 arbetsdagar från att returnerad Produkt kommit OUTFITTERY tillhanda. Konsumenten skall senast 14 dagar från att ha meddelat OUTFITTERY om ångrat köp returnera Produkten till OUTFITTERY enligt bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor. OUTFITTERY förbehåller sig däremot rätten att hålla inne med betalningen tills returnerade Produkter mottagits av OUTFITTERY eller tills Kunden uppvisat underlag som styrker att Produkterna har returnerats till OUTFITTERY.

 

6.7. I den mån det är möjligt återbetalar OUTFITTERY erlagda köpebelopp genom samma betalningssätt som Kunden använder vid beställning av Produkter. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer OUTFITTERY att kontakta Kunden för att se till att återbetalningen kan utföras på ett lämpligt sätt.

7.1. Om de beställda Produkterna är defekta, tillämpar OUTFITTERY gällande konsumentlagstiftning. Om Kunden inte är nöjd med beställda Produkter på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport skall Kunden snarast skriftligen informera OUTFITTERY om upptäckta defekter, helst genom att använda det medföljande returformuläret och returnera Produkten till OUTFITTERY.

7.2. Vid reklamation har Kunden rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentlagstiftning. För mer information gå till:https://webgate.ec.europa.eu/odr för ingående information kring reklamation och klagomål av produkt eller tjänst som du köpt på nätet. 
Vid beställning av produkt från Outfitter, är Kunden införstådd i att OUTFITTERY har rätt att i första hand erbjuda Kunden avhjälpande (t.ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Kunden. Om detta ej kan ske har Kunden rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta defekten. Om felet är av väsentlig betydelse för Kunden och denne vid genomförandet av beställning meddelat OUTFITTERY därom har Kunden rätt att häva köpet.

7.3. Vid reklamation har Kunden rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentlagstiftning. Kunden är därmed införstådd i att OUTFITTERY har rätt att i första hand erbjuda Kunden avhjälpande (t.ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Kunden. Om detta ej kan ske har Kunden rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta defekten. Om felet är av väsentlig betydelse för Kunden och denne vid genomförandet av beställning meddelat OUTFITTERY därom har Kunden rätt att häva köpet. 

Kunden får en prislista över samtliga Produkter som levereras. De listade priserna utgör slutpriser. Prislistan innehåller alla priskomponenter inklusive samtliga skatter. Ytterligare kostnader för försändelsen tillkommer inte.

 

8.1. Outfittery informerar Kunden om den totala köpeskillingen för de Produkter som godkänts via e-post.

 

8.2. Fakturabeloppet förfaller till betalning 14 dagar efter att OUTFITTERY genom e-postmeddelande informerat Kunden om den totala köpeskillingen, såvida annat inte framgår av sådant e-postmeddelande. 

9.1. OUTFITTERY erbjuder normalt följande betalningsmetoder: förskottsbetalning, kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard, eller American Express), fakturabetalning och banköverföring. OUTFITTERY förbehåller sig rätten att inte erbjuda Kunder i andra länder än Tyskland samtliga ovanstående betalningssätt.

 

9.2. När faktura anges som betalningssätt, förbehåller OUTFITTERY sig rätten att kontrollera kundens kreditförmåga, vilket innebär att en kreditupplysning kommer att tas på kunden hos Creditsafe i Sverige AB, Gårda Fabriker, Fabriksgatan 7, 41250 Göteborg via CRIF GmbH, Dessauerstr. 9, 80992 München. Kunden får en kopia på kreditupplysningen per post eller mejl.

 

9.3. Vid försenad eller utebliven betalning utgår dröjsmålsränta och eventuella inkassokostnader. Efter fakturans förfall utgår ränta i enlighet med räntelagen (1075:635).

 

9.4. Om inget annat anges nedan skall Kunden erlägga betalning senast 14 kalenderdagar efter mottagandet av beställda Produkter.

 

Förskottsbetalning och banköverföring

 

9.5. Kunden får efter konsultation med OUTFITTERY välja att antingen betala beställda Produkter i förskott eller göra en banköverföring till ett av OUTFITTERY anvisat konto. Inga extra avgifter tillkommer på Kundens köp. OUTFITTERY står för eventuella extra kostnader som kan uppstå i samband med valutaförändringar.

 

9.6. Produkterna levereras efter det att OUTFITTERY bekräftat mottagandet av betalningen från Kunden.

 

Kredit- eller betalkort

 

9.7. Kunden kan ange betalningsuppgifter då Kunden gör beställningen hos OUTFITTERY genom att använda ett giltigt betalkort (Visa, Mastercard, eller American Express). 10 SEK reserveras direkt på Kundens kort, men kommer inte att debiteras förrän Produkterna har levererats. Inga extra avgifter tillkommer på Kundens köp.

 

9.8. OUTFITTERY förbehåller sig däremot rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns, och att köparens adressuppgifter stämmer. OUTFITTERY kan neka köp till följd av dessa kontroller.

 

 

        Fakturabetalning

9.9. Det belopp som Kunden ska betala för mottagna Produkter anges på en faktura. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan. Vanligtvis skall Kunden betala mottagen faktura senast 28 kalenderdagar efter fakturadatum. Möjligheten till fakturabetalning ges inte för samtliga erbjudanden, och förutsätter bland annat att OUTFITTERY genomför en kredituppplysning på Kunden.

 

9.10. Fakturan skickas normalt i samma paket som de beställda Produkterna. Kunden kan även efter skriftlig begäran erhålla fakturan elektroniskt. I sådana fall skickar OUTFITTERY en kopia av fakturan till den epost som Kunden angav vid registrering av ett användarkonto hos OUTFITTERY. Om Kunden inte mottagit faktura skall Kunden omedelbart kontakta OUTFITTERY.

 

10.1. Inget i dessa Allmänna Villkor utesluter eller begränsar OUTFITTERYs ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar enligt gällande konsumentlagstiftning.

 

10.2. OUTFITTERY ansvarar för eventuella personskador eller dödsfall som orsakas genom vårdslöshet från OUTFITTERYs sida och som föreskrivs i relevant konsumentlagstiftning. Avtalet med kund utesluter inte OUTFITTERYs ansvar för felaktig information som OUTFITTERY medvetet lämnat vid beställning av Produkter.  

10.3. OUTFITTERY ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, exempelvis utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera Produkterna eller uppfylla några åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför OUTFITTERYs kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, strejk eller likande omständigheter.

 

10.4. OUTFITTERYs vid var tid maximala ansvarsskyldighet gentemot Kunden för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med Kundens användning av Tjänsten, beställning av Produkter, eller användning av OUTFITTERYs webbplatser är begränsad till det totala beloppet för Kundens beställning.

11.1. Samtliga personuppgifter som Kunden meddelar OUTFITTERY lagras och behandlas i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och OUTFITTERYs policy för sekretess och personuppgiftsskydd (www.outfittery.se/privacy).

 

11.2. Kunden samtycker till att OUTFITTERY lämnar ut Kundens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda kundens köp av Tjänster och Produkter. OUTFITTERY svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Kundens personuppgifter och tar heller inget ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Kunden, såvida OUTFITTERY inte uttryckligen begärt att reklam eller liknande material skickas till Konsumenten.

12.1. OUTFITTERY är berättigat att anlita samarbetspartners eller tredje man för att helt eller delvis utföra OUTFITTERYS åligganden. Betalningen till sådan tredje man sker uteslutande genom OUTFITTERY. Det existerar inget avtalsförhållande mellan en av OUTFITTERY utsedd tredje man och Kunden.

 

12.2. De rättigheter och skyldigheter som uppstår genom ett medlemskap är personliga och kan inte överlåtas på tredje man.

 

12.3. Samtliga immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på OUTFITTERYs domäner och underdomäner, tillhör OUTFITTERY, dess dotterbolag och/eller licensgivare. All användning av OUTFITTERYs domäner och underdomäner, eller dessas innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av OUTFITTERY.

 

12.4. Användaren är endast berättigad att använda internettjänsten som OUTFITTERY tillhandahåller genom en vanlig webbläsare eller annars genom en av OUTFITTERY tillhandahållen mjukvara. Otillåten är särskilt användning genom automatiserad mjukvara (t.ex. skriptprogram). Detta gäller framför allt när sådan mjukvara genererar eller producerar särskilda data.

 

12.5. OUTFITTERY förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt ändra eller begräsa hemsidans oxh Appens omfattning eller funktionalitet. Vid erorderliga underhållsarbeten kan det inte uteslutas att hemsidan tidvis inte är tillgänglig. Kunden har inget anspråk på att alltid ha tillgång till sina uppgifter. I undantagsfall kan uppgifter gå förlorade. OUTFITTERY ansvarar inte för sådan förlust.

 

12.6. OUTFITTERY behåller äganderätten över alla Produkter till dess att Kunden erlagt full betalning.

 

12.7. OUTFITTERY förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av Produkter till Kund.

 

12.8. Om en eller flera bestämmelser i Allmänna Villkoren är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående bestämmelsers giltighet.

13.1. Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av Avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan OUTFITTERY och Kunden.

 

13.2. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol i Sverige, varvid svensk lag skall tillämpas mellan Kund och OUTFITTERY. Lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) är dock inte tillämplig mellan Kund och OUTFITTERY. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning). Allmänna reklamationsnämndens beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

14.1     Som användare av OUTFITTERY app kan kunder få tillgång till en rad olika tjänster och funktioner.  Användare är skyldiga att öppna ett användarkonto med korrekta registreringsuppgifter innan de använder OUTFITTERYs programvara och tjänster. Kunden går med på att tillhandahålla korrekt, uppdaterad och fullständig information (registeringsuppgifter) enligt anmälningsblanketten för att använda OUTFITTERYs programvara och tjänster, samt att uppdatera denna information om några av uppgifterna skulle ändras. Användaruppgifterna (namn och lösenord) är icke överförbara. Efter att ha granskat användaruppgifterna, har OUTFITTERY rätt att neka en kund att öppna konto utan att ange orsak. Användaren har inte rätt att ha fler än ett (1) användar-ID. Klicka här för att registrera dig.  

14.2    Användaren intygar att det är han eller hon som innehar rättigheterna till bilder och text som skickas till OUTFITTERY samt att bilderna är inte tillhör tredje part. Användaren intygar också att bilderna inte gör intrång på immateriella rättigheter, mönsterskydd, varumärken och patent, att eventuella avbildade personer har samtyckt till publicering av bilderna och att ingen ersättning ska betalas för detta.

14.3    Vid registrering intygar användaren att dennes lösenord och användarkonto inte är tillgänglig för tredje part. Som innehavare av användarkontot är användaren ensam och fullt ansvarig för alla handlingar och aktiviteter som utförs av tredje part med användarens lösenord och användarkonto. Detta omfattar betalning för varor och efterlevnad av tillämplig lagstiftning, tredje mans rättigheter och dessa användningsvillkor. Om användaren misstänkter att en tredje part missbrukar dennes användarkonto (dvs. dennes användarnamn och lösenord), är användaren skyldig att omedelbart meddela OUTFITTERY om obehöriganvändning samt skicka en skriftlig anmälan till svenska kundtjänsten på följande adress:

OUTFITTERY GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin, Tyskland, eller e-mail: service@outfittery.se.


Om OUTFITTERY är medveten om eller misstänker obehörig användning av användarkonto, har OUTFITTERY rätt att vidta nödvändiga åtgärder, vilket i synnerhet omfattar att tillfälligt blockera åtkomsten till användarkontot i fråga. OUTFITTERY åtar sig inte under några omständigheter något ansvar för eventuell skada eller förlust som följer av missbruk av användarkontot eller förlust av användarkontot eller förlust av användarens lösenord.

14.4    Möjlighetet till fjärranslutning till internet och/ eller en bredbandsanslutning är nödvändigt för att använda av alla tjänster som tillhandahålls av OUTFITTERY i samband med OUTFITTERY app. Användaren kan belastas med ytterligare kostnader. Användaren är personligen och ensam ansvarig för att skaffa sig och behålla en internetuppkoppling. Under inga omständigheter är tillgången till internetuppkoppling en del av detta avtal eller del av tjänsten som tillhandahålls av OUTFITTERY. Om användaren använder OUTFITTERY app från en mobil enhet, kan detta också resultera i ytterligare dataöverförings- eller anslutningskostnader. Kostnader som uppstår vid WAP, GPRS eller UMTS etc. beror på respektive taxor och kontraktsvillkor i det befintliga kontraktet med mobiloperatör och/ eller andra tjänsteleverantörer. Användaren ansvarar ensamt för mobilkontraktet nödvändigt för att använda appen och de extra kostnader som tillkommer.
Tillgången till internetuppkoppling är inte en del av detta avtal eller den tjänst som OUTFITTERY erbjuder. 

14.5    Användaren bekräftar och godkänner att de endast har rätt att använda OUTFITTERY app, inklusive alla funktioner, erbjudanden och innehåll i lagliga och avsedda syften. 
Användaren har inte rätt att använda OUTFITTERY app för att publicera, överföra, lagra, visa eller på annat sätt överföra och distribuera innehåll, data eller annat material (så som data, text, bilder, videor, musik, ljud, filer, länkar eller mjukvara) om:   
14.5.1     innehållet kränker tredje parts rättigheter, vilket omfattar varumärken, patent, upphovsrätt och framföranderättigheter, mönsterskydd, immateriella och andra rättigheter, tillämplig personuppgiftlagstiftning eller affärshemligheter. Användaren är ensam ansvarig för att garantera att denne innehar alla rättigheter som krävs (i synnerhet upphovsrätt och immateriella äganderättigheter), som bör täcka tredje parts användning om relevant; 
14.5.2     innehållet bryter mot marknadslagsstiftning eller främjar konkurrenshämmande verksamhet (t.ex. pyramidspel). 
14.5.3     innehållet är olagligt, skadligt, hotfullt, grovt,  trakasserande, utgör förtal, är nedsättande, anstötligt, skadligt för minderåriga, rasistiskt, motbjudande eller anstötligt på något annat sätt; 
14.5.4     innehållet uppmanar till olagliga handlingar;
14.5.5    användaren inte har rätt att förmedla innehållet (-på grund av sekretess);
14.5.6    innehållet kränker tredje parts rättigheter eller på annat sätt otillåtet eller olaglig; 
14.5.7    innehållet kränker en person eller personer, utgör trakasserier ( t.ex. som ett resultat av ”spamming”), skadar, hotar, orsakar lidande eller förlägenhet eller resulterar i annan form av obehag;
14.5.8    om innehållet innehåller virus, spindlar, bugs, maskar, trojanska hästar eller annan information, filer eller program som syftar till att störa, avbryta, skada, försämra programvaran, hårdvaran eller telekommunikations utrustningen eller begränsar eller manipullerar kommunikationen.  
Användaren godkänner att denne är skyldig att ersätta OUTFITTERY, dess partners, representanter, anställda och chefer för all skada som följer av brott mot detta avtalsvillkor, inklusive advokat- och rättegångskostnader. 


14.6    Användaren är medveten om att OUTFITTERY app används på internet och är i och med detta utsatt för risker. 
Exempelvis, användaren kan utsättas för och påverkas av virus, spindlar, maskar, bugs, trojaner eller annan information, filer eller program som syftar till att störa, avbryta, skada, försämra mjukvaran, hårdvaran eller telekommunikations utrustning. Detta kan också resultera i obehörig tillgång till information och systemet, hämtning av information(-så som lösenord) informationskorruption, förlust av information, bedrägeri och andra attacker på användaren. Användaren kan också bli utsatt för spamming (oönskad reklam), trakasserier och andra privata intrång.
Om användaren inte vill riskera att kunna bli utsatt för dessa allmänna och specifika risker, är det viktigt att de inte installerar OUTFITTERY app. 

14.7  OUTFITTERY tillåter användaren att nyttja OUTFITTERY app enligt bestämmelserna och på grundval av de licensavtal som parterna ingick vid registrering. Licensen att använda OUTFITTERY app är en enskild, icke exklusiv och icke överlåtbar licens och kan återkallas av OUTFITTERY eller användaren och kan inte överlåtas av användaren.

14.8   Båda parter har rätt till att avsluta licensavtalet för att använda OUTFITTERY app när som helst utan att ange orsak. Informationen och innehållet som användaren och användarkontot lagrat kommer att raderas av OUTFITTERY. Båda parter förbehåller sig rätten till extraordinär uppsägning utan förvarning om den andra parten har begått ett fundamentalt avtalsbrott. 

Användaren är införstådd med att OUTFITTERY inte åtar sig något ansvar gentemot användaren vid en motiverad uppsägning av avtalet och därpå nekad åtkomst för användaren till dennes användarkonto.

14.9    Avtalsparterna är införstådda med att det inte är möjligt att använda den nuvarande tekniken för att utveckla datorprogram som fungerar perfekt i alla applikationer och kombinationer och under alla omständigheter som är helt felfria. Detta gäller särskilt programvara som används i samband med ett större urval hårdvarukomponenter, datorsystem och mobila enheter. 
Användaren är införstådd med och godkänner uttryckligen att användrare använder OUTFITTERY app på egen risk med hänsyn till godtagbar kvalitet, prestanda, exakthet och kostnad, och att OUTFITTERY app tillhandahålls i befintligt skick utan garantier. Det finns i synnerhet ingen garanti för kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål.
OUTFITTERY, dess partners, representanter, anställda och chefer ger heller ingen garanti och därför ingen försäkran att OUTFITTERY app kan användas felfritt, utan avbrott, förseningar och andra fel (inklusive förlust av data) eller att alla fel och störningar i OUTFITTERY app kommer att elimineras. 

14.10     I den mån det inte är förbjudet i lag är OUTFITTERY, dess samarbetspartners, representanter, anställda och chefer under inga omständigheter ansvariga för någon form av direkt skada, personskada, säkerhetsskador, speciella eller följdskador eller indirekta skador, i synnerhet vid förlust av data eller program, avbrott i affärsverksamhet, utebliven vinst, datafel, andra kommersiella skador eller förluster som uppstår på grund av användarens felaktiga användning, installation eller handhavande av Vibratissimo software och nödvändig utrustning (så som mobila enheter och datorer).  
OUTFITTERY ansvarar för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser och om kvalitetsgaranti har lämnats, enligt rättsliga bestämmelser. I andra fall är OUTFITTERY, dess partners, representanter, anställda och chefer endast ansvariga för skada om det är ett resultat av grov vårdslöshet eller uppsåt. Ansvar för skador som uppstår vid mindre eller måttlig vårdslöshet beträffande icke väsentliga avtalsförpliktelser är härmed uteslutna. 
Obligatoriskt ansvar enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) påverkas inte av dessa restriktioner och undantag från ansvar. De ovannämnda ansvarsbegränsningarna gäller vid ansvar för personskada.